Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Landgoed Altenbroek

1. Overeenkomst

Behoudens bijzondere schriftelijke bepalingen uitgaande van een daartoe gemachtigd persoon, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle verbintenissen van Landgoed Altenbroek vertegenwoordigd door AB Operations BV.

Deze voorwaarden worden vermeld op de website www.altenbroek.com. Hierdoor zijn ze op voldoende wijze ter kennis gebracht. De stilzwijgende aanvaarding blijkt genoegzaam uit het bezoek aan onze lokalen of de ontvangst van onze documenten of prestaties.

2. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar op factuurdatum zonder korting. Individuele gasten dienen, op straffe van automatische annulering, bij reservering  een credit-card garantie te stellen. Ingeval de faktuur  na 30 dagen niet of niet volledig betaald is, is er van rechtswege door de gast op het factuurbedrag een schadevergoeding verschuldigd van 5%.
Intresten en schadevergoeding zijn verschuldigd door het enkel feit van het uitblijven van  betaling. Betalingen na vertraging in betaling worden eerst aangerekend op intresten en schadevergoeding, pas daarna op de factuurprijs. Nooit kan een niet-inbezitname van de ter zijne beschikking gestelde verblijven, een onvolledig en/of betwist verblijf en/of reservering en/of dienst door de gast als voorwendsel gelden voor een vertraging in de betaling. Elke vertraging in betaling geeft het hotel het recht eenzijdig en zonder schadevergoeding aan de koper, alle bestaande en nog niet uitgevoerde overeenkomsten te vernietigen alsook elke uitvoering van lopende overeenkomsten stop te zetten.

Voor groepsreserveringen (vanaf 5 kamers) wordt er steeds een voorschot van 50% van de reserveringswaarde gevraagd, te betalen bij bevestiging van de reservering. De resterende 50% moet betaald worden bij check in.

3. Beschrijving

De beschrijvingen, maten en kleuren, evenals details van foto’s en /of tekeningen in de prijsopgaven, catalogen, website, boeking sites en sociale media zijn louter informatief en nooit bindend.

4. Check-in en check-out

De gereserveerde verblijven zijn beschikbaar vanaf 15:00 uur de dag van aankomst en dienen vrijgemaakt te worden tegen uiterlijk 11:00 uur op de dag van vertrek. Indien een gast met een gegarandeerde reservering niet komt opdagen voor het aangegeven tijdstip, dan heeft het hotel van rechtswege het recht de gast een schadevergoeding aan te rekenen welke gelijk is aan de prijs van de totale reserveringwaarde met inbegrip van de eventueel gevraagde bijkomende diensten.

5. Klachten

Elke klacht betreffende verblijf, goederen en/of factuur moet in de mate van het mogelijke door de gast zo vlug mogelijk tijdens zijn verblijf aan het hotel worden gemeld, dit teneinde het hotel de kans te bieden de klacht direct te verhelpen.

In ieder geval moet de klacht geschieden, op straffe van verval, binnen de acht dagen na de levering, dienst en/of factuur, schriftelijk te worden gedaan.

6. Overmacht

In geval van overmacht, niet te voorziene voorvallen onafhankelijk van haar wil en/of uitzonderlijke omstandigheden, behoudt het hotel zich het recht voor om de gast, zonder enige vorm van schadeloosstelling, onder te brengen bij een collega-hotel, zo mogelijk in de omgeving.

7. Schade

Alle schade aangericht door de gast, zowel aan verblijven, stofferende goederen, en/of andere, behorend tot of bij het hotel/landgoed of toebehorende aan derden met dewelke het hotel relaties onderhoudt, wordt volgens, hierbij door de gast aanvaarde opgave van het hotel contant betaald zonder discussie, en dit uiterlijk voor het vertrek van de gast. Betreffende het stallen van voertuigen op de parking en in de garageboxen van het hotel, alsook in installaties toebehorende aan derden met dewelke het hotel relaties onderhoudt, wordt overeengekomen dat het hotel ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid, van welke oorzaak ook, zoals, zonder beperkend te zijn, schade, diefstal en/of verdwijning aan het voertuig of de erin en/of erop bevestigde en/of liggende voorwerpen, alsook bijvoorbeeld lichamelijke letsels aan gasten of derden dewelke zou zijn teweeggebracht door wie/wat dan ook op deze plaatsen.

 

 

 

8. Geschillen

In elk geschil, waar ook de handeling, dienst of overeenkomst plaatsgrijpt, is alleen de rechtbank bevoegd en dit uitsluitend overeenkomstig het Belgische Recht. Wissels noch afwijkende betalingsmodaliteiten veranderen deze bevoegdheid. De gast aanvaardt deze algemene voorwaarden op het ogenblik van de reservering. De gast verklaart deze voorwaarden te kennen, te begrijpen en ermee in te stemmen, en zich tevens te zullen voegen naar het gebruikelijke huishoudelijk reglement van de hotelinrichting en de instructies hem door het hotelpersoneel verschaft. Het hotel is gerechtigd op ieder moment en zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels bij herhaling overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. De gast dient als dan op eerste verzoek het hotel te verlaten.

9. Annuleringsvoorwaarden

Individuele reserveringen (1 tot en met 4 kamers)

Gratis annuleren kan tot 2 dagen voor aankomst (tot 23:59 2 dagen voor aankomst). Bij annulering minder dan 2 dagen voor aankomst, betaald u de eerste nacht. Bij no-show wordt de totale reservering in rekening gebracht.

Groepen (vanaf 5 kamers)

Bij annulering:

  • Meer dan 2 maanden voor aankomstdatum: geen annuleringskosten
  • Meer dan 1 maand voor aankomstdatum: 25% van de reserveringswaarde (bevestigde prijs vermenigvuldigd met het aantal nachten)
  • Meer dan 2 weken voor aankomstdatum: 50% van de reserveringswaarde
  • Meer dan 1 week voor aankomstdatum: 75% van de reserveringswaarde
  • Minder dan 1 week: 100% van de reserveringswaarde
  • No show en vroegere vertrekdatum: 100% van de reserveringswaarde

Tijdens feestdagen en evenementen zijn de annuleringsvoorwaarden voor groepen ook van toepassing op individuele reserveringen.

10. Creditcardgarantie

De gast zal bij het inchecken een creditcard ter beschikking stellen, waarvan Landgoed Altenbroek de gegevens zal opnemen. Indien de gast de betaling niet binnen de afgesproken termijn uitvoert, dan wel gebruik maakt van faciliteiten (bijv. bar, restaurant, enz.) die niet worden aangegeven bij het uitchecken, zal het hotel het recht hebben deze via de creditcard in mindering te brengen, op de enkele voorwaarde dat het detail van de afrekening aan de gast wordt bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij per post. In ieder geval dient de gast de uitgevoerde betaling binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren indien hij meent dat deze niet terecht is gebeurd.

Art 1152 BW is hierbij van toepassing.

11. Toerisme Vlaanderen

Wilt u meer informatie over de regelgeving rond toeristisch logies of wilt u een klacht indienen tegen dit logies?  

Neem dan contact op met toerisme Vlaanderen. 

Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 61
1000 Brussel
Vlaanderen
+32 2 504 04 00

logies@toerismevlaanderen.be
www.toerismevlaanderen.be/